Teenusetingimused2020-06-15T09:26:20+03:00

TEENUSETINGIMUSED

Kohaldamisala ja mõisted

  • Käesolevaid teenusetingimusi kohaldatakse OÜ RUEX (Teenusepakkuja) poolt elektrisõiduki kasutajale (Kliendile) laadimisteenuse osutamisel.

  • Elektrisõiduk sõiduk, mis on varustatud jõuseadmega, millel on vähemalt üks energiamuunduriga mitteperifeerne elektriseade koos elektrilise laetava energiasalvestussüsteemiga, mida saab väljastpoolt laadida (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014 direktiivi 2014/94/EL)

  • Laadimisjaam on ühest või mitmest laadimispunktist koosnev üksus, kus saab laetavaid sõidukeid laadida.

  • Laadimisteenus on teenus, mida laadimisteenuse müüja pakub elektrisõiduki kasutajale ning mille raames saab elektrisõiduki kasutaja kasutada laadimispunkte ja -teenuseid.

  • Laadimispunktid on aeglase ja kiire laadimise punktid, mis võimaldavad elektrisõidukit vahetult laadida maksimumvõimsusega kuni 22 kW (tavalaadimispunkt) või võimsusega üle 22 kW (kiirlaadimispunkt).

Elektrisõiduki laadimisteenuse kasutamine ja selle eest tasumine

Käesolevat elektrisõidukite laadimisteenust saab kasutada laadides alla mobiilirakenduse Charge&GO kas Google Playst või AppStoreist rakenduste poodidest.

Antud elektrisõidukite laadimisteenust pakub OÜ RUEX reg. nr 14338168.

Kaardimaksete vastuvõtmise partneriks on AS LHV PANK.

Klient maksab laadimisteenuse kasutamise eest sel ajahetkel kehtiva hinnakirja järgset tasu. Konkreetsel ajahetkel kehtivad teenustasud on esitatud mobiilirakenduses Charge&GO.

Tasu tagastamine

Kliendil on õigus laadimisteenus igal ajahetkel katkestada. Sellisel juhul raha Kliendile ei tagastata, vaid see säilib kasutamata jäänud summas Kliendi loodud Charge&GO kasutaja kontol (“kontojääk”). Teenusepakkuja säilitab Kliendi poolt kasutamata jäänud vahendeid üks aasta. Juhul, kui Klient ei ole aasta jooksul oma kontojääki täiendanud ega Teenusepakkuja laadimisteenust kasutanud, Kliendi kontojääk nullitakse. Kliendil ei ole õigus nõuda kasutamata jäänud summa tagastamist.

Kliendil on õigus pretensiooni esitamiseks pöörduda kaebusega Teenusepakkuja poole hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse ilmnemisest saates e-kirja aadressile info@ruex.ee

Teenusepakkuja vastab Kliendi esitatud pöördumisele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vastutuse piiramine

Teenusepakkuja ei vastuta laadimisteenuse osutamisel tekkida võivate tõrgete, viivituste või vigade, teenuse kasutamise sujuvuse või muude tehniliste identifitseerimisvahendite mittetoimimise ega muu kahju eest, mis on põhjustatud laadimisteenuse kasutamise või funktsionaalsusega seotud probleemidest.

Teenusepakkuja ei vastuta saamata jäänud teenuste eest, mis on tingitud kolmandate isikute tööst või tööde katkestustest (nt. koostööpartneri panga vmt tõrge). Teenusepakkuja juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Kliendile võib tekkida Charge&Go mobiilirakenduse ja/või AS LHV PANK kaardimaksete vastuvõtmise teenuse kasutamise tõttu, sealhulgas:

– otsene või kaudne varaline kahju; saamata jäänud tulu; äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda; andmete kaotus või ebatäpsus; mis tahes muu kahju.

Kliendi kohustused ja laadimisteenuse osutamise katkestamine

Teenusepakkuja pakub laadimisteenuse ühiskasutusse järgides laadimisjaamade paigaldamiskohas kehtivaid eeskirju (nt. paigaldamiskoha lahtioleku ajad, sanitaar-, tuleohutus-, turva-, ohutuseeskirju ja elektriseadmete ekspluateerimisel kaasnevaid ohutustehnika eeskirju)

Klient on kohustatud:

  • kasutama laadimisjaama hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, arvestades teiste klientide huve

  • peale teenuse tarbimist vabastama laadimispunkti ja laadimisteenuse kasutamiseks mõeldud parkimistsooni

  • järgima laadimisjaama paigaldamiskohas kehtivaid sanitaar-, tuleohutus-, turva-, ohutuseeskirju ja elektriseadmete ekspluateerimisel kaasnevaid ohutustehnika eeskirju

Teenusepakkujal on õigus ilma ette teatamata ajutiselt katkestada laadimisteenuse osutamine vajalike hooldus- ja uuendustoimingute ajaks. Lisaks võidakse laadimisteenuse osutamine katkestada energiasüsteemi ja elektribilansi haldamiseks, elektrivarustuse kvaliteedi tagamiseks või muudeks samalaadseteks toiminguteks.

Muudatused

Teenusepakkujal on õigus muuta teenusetingimusi, hinnakirja ja teenuse tehnilisi tingimusi. Teenuse tingimuste muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Kliendile kättesaadavaks tehtud Charge&Go mobiilirakenduse või RUEX veebilehe kaudu ja Klient jätkab seejärel teenuste kasutamist Charge&Go mobiilirakenduse vahendusel. Teenusetingimuste muutmisel postitakse muudetud versioon veebilehele https://ruex.ee/teenusetingimused/

Isikuandmete töötlemine

Teenusepakkuja kogub Kliendi isikuandmeid ainult sel juhul, kui isik on need ise omal soovil avaldanud ostu tehes või tagastamist vormistades. Esitatud isikuandmete õigsuse eest vastutab klient. Isikuandmed hõlmavad nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, aadressi (sealhulgas riiki, linna ja postiindeksit), meiliaadressi, pangakonto numbrit (vajalik teenuste eest tehtavate maksete tuvastamiseks, raha tagastamiseks Kliendile) ning vajadusel isikut tõendavaid dokumente.

Vaidlused

Teenusepakkuja ja Klient (edaspidi Pooled) kohustuvad lahendama kõik küsimused läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudeta lahendada, võivad Pooled pöörduda Harju Maakohtusse.

Käesolevatele teenusetingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

Võtke meiega ühendust

Teenusepakkuja eesmärgiks on pakkuda kõikidele Klientidele kõige kõrgemat teenuse kvaliteeti, mistõttu teenusepakkuja jälgib laadimisjaamade juhtimissüsteemist Klientide poolt edastatud tagasisidet laadimisjaamades saadud teenuse kohta.

Kui teil on küsimusi, ettepanekuid või kaebusi nende teenuse tingimuste kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@ruex.ee